Statuten

STATUTEN

Naam en zetel
Artikel 1
1.    De vereniging draagt de naam: WebGUI Open Source Vereniging.
2.    De vereniging is gevestigd te Amsterdam.
Doel
Artikel 2
Het doel van de vereniging is:
a.     de "community" van ontwikkelaars, gebruikers en leveranciers van het applicatie framework en content management systeem genaamd WebGUI, hierna genoemd: "WebGUI", te faciliteren;
b.     de ontwikkeling van WebGUI te stimuleren en te verzekeren;
c.     de acceptatie van WebGUI en vrije en open source software in het algemeen te vergroten;
d.     het gebruik van vrije en open source software in het algemeen en WebGUI in het bijzonder te promoten;
e.     het verwerven, vestigen, vervreemden en optreden als eigenaar/gerechtigde van domeinnamen, woord- en beeldmerken, octrooidepots en registraties van codes; en
f.     het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt of daarmee samenhangt.


Middelen
Artikel 3

De vereniging tracht haar doel onder andere te bereiken door:
a.     het organiseren van bijeenkomsten en conferenties;
b.    haar leden te stimuleren bijdragen te leveren in de internationale en Nederlandse WebGUI "community", zoals adviseren op publieke internetfora en bij te dragen aan de broncode;
c.     zelf bij te dragen aan de ontwikkeling van WebGUI door fondsen te verzamelen om deze bijdragen te laten ontwikkelen door leden of door derden; en
d.     algemene public relations activiteiten ten behoeve van de promotie van WebGUI zoals het aanwezig zijn en spreken op seminars, beurzen, congressen en dergelijke.

Duur
Artikel 4
1.    De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.    Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Lidmaatschap
Artikel 5
1.    De vereniging kent leden en donateurs.
2.    Leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen zijn.
3.    Lid zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid worden toegelaten.
4.    Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 6
1.    Het lidmaatschap eindigt:
    a.    door de dood van het lid;
    b.    door opzegging door het lid;
    c.    door opzegging door de vereniging;
    d.    door ontzetting.
2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
    Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
    Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
    a.    indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
    b.    binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
    c.    binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3.    Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
    -    wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
    -    wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
    De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
    Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
    De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
    De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
    Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs
Artikel 7
Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging jaarlijks financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Als donateurs kunnen toetreden zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Contributies
Artikel 8
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur
Artikel 9
1.    Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2.    De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
    De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3.    Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4.    De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5.    Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is driemaal onmiddellijk herbenoembaar.
6.    Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7.    Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 10
1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2.    Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 11
1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen
Artikel 12
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 13
1.    Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
    Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2.    Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3.    Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4.    De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5.    Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14
1.    De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
    Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2.    Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
    Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
    Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.    Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
    Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15
1.    Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
    Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
    Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2.    De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Jaarlijks treedt één van deze personen van de kascommissie af volgens een door haarzelf op te stellen rooster van aftreding; een aftredend lid is niet terstond herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de stukken bedoeld in lid 1 en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
3.    Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage te geven van de boeken en de bescheiden van de vereniging. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
4.    In plaats van een kascommissie te benoemen, kan de algemene ledenvergadering besluiten tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten door een accountant, boekhouder, administratieconsulent of registeraccountant, die aan de algemene ledenvergadering verslag zal uitbrengen. De verplichting van het bestuur tot het verschaffen van inlichtingen en het tonen van de kas en de waarden, alsmede het geven van inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging geldt dan op dezelfde wijze met betrekking tot de door de algemene ledenvergadering aangewezen accountant, administratieconsulent of registeraccountant.
5.    Indien de goedkeuring wordt geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen die door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
6.    Het bestuur is verplicht het jaarverslag en staat van baten en lasten ten minste zeven jaren te bewaren.

Artikel 16
1.    Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2.    Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3.    De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 17
1.    Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.    Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3.    Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering waarin tot statutenwijziging moet worden besloten, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan vier en niet later dan acht weken na de eerste. Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde aantal leden.
4.    De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
    Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5.    Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6.    De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 18
1.    Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering waarin tot ontbinding moet worden besloten, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan vier en niet later dan acht weken na de eerste. Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met tenminste twee\derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde aantal leden.
2.    Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
3.    De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
4.    De vereffening geschiedt door het bestuur.
5.    Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
    In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6.    De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
7.    De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 19
1.    De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2.    Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3.    Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling
Artikel 20
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.